2010-06-09 15:10 #0 av: emmalindahl

Vad är det egentligen som gäller när du transporterar din häst i Sverige? Här ser du bestämmelser och regler om att transportera häst i Sverige.

Transport nära gården

Dessa bestämmelser gäller när du transporterar din egen häst med ditt eget fordon och transporten inte går längre från gården än 50 km.

- Du får bara transportera din häst när det är lämpligt att transportera den.
- En häst som är sjuk eller skadad får inte transporteras.
- Om det behövs ska du kunna sköta om hästen under transporten.
- Utrymmet där hästen transporteras ska vara utformat så att hästen kan stå upp, och om det behövs, ligga ned i naturlig ställning.
- Om det behövs ska du kunna sätta in skiljeväggar i utrymmet som skyddar hästen.
- Utrymmet där hästen transporteras ska ha god ventilation.
- När hästen lastas i eller ur fordonet ska du använda lämplig utrustning som t.ex. lastramper.
- Om det behövs ska rampen ha räcken och tvärgående ribbor som gör att hästen inte faller av rampen eller halkar.
- Lastramperna ska ha så liten lutning som möjligt.

Ha alltid med hästpasset när du transporterar hästar. Undantag gäller vid förflyttning till fots då det räcker att du kan visa upp passet inom tre timmar. Det finns även undantag för transport akut till veterinär.

Undantag

Du får transportera ett sjukt eller skadat djur till veterinär om transporten är brådskande även om du inte uppfyller kraven. Men det får inte finnas någon risk för att djuret kan lida av transporten. Om du är tveksam till om det är lämpligt att transportera djuret är det bäst om du kontaktar en veterinär.

Längre transporter

Om du transporterar dina hästar längre än 50 kilometer har du fler bestämmelser att följa. För dig som transporterar djur i din ekonomiska verksamhet eller är djurtransportör finns ännu fler bestämmelser.

Allmänna krav för längre transporter

- Du får bara transportera dina hästar när de är lämpliga att transportera. Hästar som är sjuka eller skadade får inte transporteras.
- Du ska alltid ta med hästens hästpass.
- När djuren lastas i eller ur fordonet ska du använda lämplig utrustning till exempel lastramper. Om det finns behov ska rampen ha räcken och tvärgående ribbor som gör att djuren inte faller av rampen eller halkar. Rampen ska luta så lite som möjligt.
- Du ska kunna sköta om hästarna under transporten eller anförtro skötseln till någon som är lämplig.
- Du ska kunna se till djuren minst varannan timme under transporten.
- Om transporten tar mer än åtta timmar ska utrymmet där djuren transporteras vara utformat så att de kan stå upp och ligga ner i naturlig ställning. Om det behövs ska du kunna sätta in skiljeväggar som skyddar djuren.
- Vuxna hästar ska, om de hålls bundna, bindas så att de inte kan ligga ned eller bindas med ett löpande grimskaft så att de inte kan fastna och skada sig.
- Utrymmet ska ha tillräcklig ventilation. Golvet ska vara halkfritt, slätt och täckt med lämpligt strö- eller bäddmaterial.
- Okastrerade vuxna hingstar ska transporteras åtskilda från ston.
- Det ska finnas bra möjligheter att rädda djuren ur fordonet vid brand eller annan olycka.

Transporttid

Du får transportera dina hästar upp till åtta timmar. Om transporten uppfyller vissa krav kan du få transportera hästarna över åtta timmar. De kraven är att:

- det ska finnas tillräckligt mycket strö på golvet för att djuret ska ha det bra
- det ska gå att nå djuren för inspektion
- ventilationen ska vara tillräcklig och den ska kunna anpassas efter både den inre och yttre temperaturen
- det ska finnas rörliga skiljeväggar så att det går att skapa olika avdelningar
- skiljeväggarna ska vara täta ner till golvet vid transporter av hästar yngre än 24 månader som ska kunna ligga ner vid transporter över åtta timmar
- det ska finnas bra anordningar för att utfodra djuren om det behövs och det ska finnas lämpligt foder och mängden foder ska vara anpassad till djuren och transporttiden
- det ska vara möjligt att ge djuren vatten på transporten.

Dräktiga ston

Du får inte transportera ett dräktigt sto, mindre än 35 dygn före den beräknade fölningen och tidigare än 7 dygn efter fölningen.

Tar transporten längre tid än ett dygn får inte det dräktiga stoet transporteras om det är mindre än sex veckor kvar till fölningen.

Föl

Ett föl måste vara minst 7 dagar och naveln ska vara helt läkt innan du får transportera det.

Det finns även regler om vilka utrymmen som krävs till olika stora hästar vid transport som du kan se på Jordbruksverkets hemsida.

Skyltar

Det ska finnas skyltar på motordrivna fordon och släpvagnar som djur transporteras i. Kravet gäller inte personbilar.

- Svenskregistrerade fordon ska ha skyltar både bak och fram.
- Det ska vara tydligt att det är levande djur i fordonet.
- Skyltarna ska vara lätta att läsa på håll.
- Texten kan vara på svenska eller engelska.

Skyltar som är godkända i andra länder inom EES är godtagbara om skylten tydligt visar att det är en transport av levande djur.
Transporter utomlands

När du åker utomlands ska din häst

- vara veterinärbesiktigad och ha hälsointyg
- ha hästpass

Veterinäbesiktning får ske tidigast 48 timmar innan lastning.

Det är viktigt att djur som transporteras mellan länder inte för med sig smitta. Det finns också bestämmelser som ska motverka handel med skyddade arter.

Transporthandlingar eller färdjournal

Om du transporterar registrerade hästar i en ekonomisk verksamhet ska du ha med dig transporthandlingar där hästens ursprung och ägare, datum och tid för resstart, betämmelseort och förväntad transporttid framgår. Är hästarna inte registerad och transporten tar mer än åtta timmar använder du en färdjournal. En registrerad häst är en häst som är införd i en stambok eller får föras in i en stambok

Undantag

Tävlingshästar som transporteras mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge behöver inte ha hälsointyg och vara veterinärbesiktigade inför transporten.

För att slippa hälsointyg och veterinärbesiktning gäller att:
- hästarna har hästpass
- syftet med transporten är att delta i en av följande sorts tävling: trav, galopp, hoppning, dressyr, fälttävlan, körning, distansritt, ridning med islandshästar eller westernridning
- hästen är utanför Sveriges gränser högst fem dygn före första tävlingsdagen och högst fem dygn efter hästens sista tävlingsdag
- du har med dig rätt dokument till och från tävlingen

Till en tävling ska följande dokument finnas:
- dokument som styrker hästens deltagande i tävling, till exempel en tävlingsanmälan eller startlista
- hästpass

Från en tävling ska följande dokument finnas:
- deltagarbevis som överdomaren eller tävlingsveterinären har undertecknat
- hästpass

Om hästen inte kan delta i tävlingen

Kan hästen inte delta i tävlingen eller om den inte får delta som en följd av tävlings- eller banveterinärens besiktning, måste hästen besiktigas av en officiell veterinär tidigast 24 timmar innan den lastas för transport.

Den officiella veterinären ska försäkra sig om att hästen är lämplig att transportera den avsedda sträckan. Lastningen av hästen ska utföras på ett sätt som har godkänts av den veterinären. Tänk på att den officiella veterinären också måste utfärda ett hälsointyg för hästen inför gränspassage.

Av: emmalindahl
Källa: Jordbruksverket